Εργασίες και ομάδες

Καινοτόμες και διαδραστικές πρακτικές για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων

Μη χρηματικό

Τι είναι διαπροσωπικές δεξιότητες;

Διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων ανθρώπινων, κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, χαρακτηριστικών ή προσωπικοτήτων, στάσεων σταδιοδρομίας, κοινωνικής νοημοσύνης και συναισθηματικής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να περιηγούνται στο περιβάλλον τους, να δουλεύουν με άλλους, να αποδίδουν καλά και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους συμπληρώνοντας τις κάθετες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, οι διαπροσωπικές δεξιότητες μπορούν να οριστούν ως επιθυμητές ιδιότητες για ορισμένες μορφές απασχόλησης που δεν εξαρτώνται από την αποκτηθείσα γνώση: περιλαμβάνουν την κοινή λογική, την ικανότητα αντιμετώπισης των ανθρώπων και μια θετική ευελιξία.
Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα και καινοτόμα παιχνίδια και δραστηριότητες τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με σκοπό να αναπτύξετε τις διαπροσωπικές δεξιότητες των εργαζομένων με ένα πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόμο.
Αλλά, για να ξεκινήσετε, έχουμε συγκεντρώσει 24 δραστηριότητες και παιχνίδια για εσάς.
Βρείτε τις δραστηριότητες στον παρακάτω πίνακα.

Απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό

Εσείς ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να εξοικειωθείτε με τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες τις οποίες θα επιλέξετε για κάθε διαπροσωπική δεξιότητα, με σκοπό να είστε σε θέση να διευκολύνεται την υλοποίησή τους και, τέλος να αποκτήσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα από αυτά.

Οι 8 πιο σημαντικές διαπροσωπικές δεξιότητες

1. Επικοινωνία
2. Ομαδική εργασία
3. Επίλυση προβλημάτων
4. Προσαρμοστικότητα
5. Δημιουργικότητα
6. Διαχείριση χρόνου
7. Ηγεσία
8. Συναισθηματική νοημοσύνη

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Παραδείγματα από προηγούμενη εφαρμογή

Όνομα εταιρίας: ING Ελλάδα

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Πώς υλοποιήθηκε η καινοτομία στον εργασιακό χώρο;

Η ING στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1980 βοηθώντας τους πελάτες να εξασφαλίσουν το χρηματοοικονομικό τους μέλλον, μέσω των συνταξιοδοτήσεων, της ασφάλειας, των επενδυτικών και τραπεζικών ασφαλιστικών προϊόντων. Με περισσότερους από 200,000 πελάτες και δίκτυο με 16 υποκαταστήματα και 25 γραφεία σε όλη την χώρα, η εταιρία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα χρηματοοικονομικών συμβούλων, αποτελούμενο από περισσότερους από 1,000 άτομα και απασχολώντας 400 διοικητικούς υπαλλήλους.
Η ING έχει κατανοήσει πλήρως ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δυνατότητες κριτικής σκέψεις και μπορούν αν συμβάλλουν στην καινοτομία και την αλλαγή, συμμετέχοντας σε διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία εστιάζει στην διευκόλυνση της συνεργασίας των εργαζομένων επιτρέποντας τον διάλογο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των εργαζομένων και ενθαρρύνοντάς τους να δημιουργούν καινοτόμες ιδέες.

Αποτελέσματα

Δημιουργείται ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας στην πολιτική της “ανοιχτής πόρτας”, με πιο φιλικές μορφές εργασίας, φέρνοντας στελέχη και συνεργάτες, διευκολύνοντας τη συνεργασία τους σε μια φιλικότερη και ευέλικτη μορφή των εργαζομένων.
Συνεχίζεται η συνεχής βελτίωση των εργαζομένων με τη συμμετοχή τους στη μάθηση και την ανάπτυξη. Οι κοινές γνώσεις και η εμπειρία τους ενισχύονται και υποστηρίζονται με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών, σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς της εταιρείας.
Η ανταλλαγή ιδεών, με ανοιχτό τρόπο επικοινωνίας, μέσω του διαλόγου, ενθαρρύνεται. Με τον τρόπο αυτό, ολοκληρώνεται επιτυχώς η στρατηγική γνώση που ανταλλάσσεται μεταξύ εμπειρογνωμόνων και της υπόλοιπης εταιρείας. Προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων δημιουργούνται, ώστε να αισθάνονται περισσότερο εμπλεκόμενοι στις αποφάσεις που σχετίζονται με οποιεσδήποτε αλλαγές της εταιρείας που πρόκειται να γίνουν.

Πηγές:
http://www.ing.gr/en-gb/The-Company
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/25._el-fin-bank-l.pdf

Other example:
The National Postcode Lottery

Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα κουπόνι για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στο χώρο εργασίας;